Facturile la control! Ce au descoperit inspectorii Curții de Conturi la CUP și la Duspi Serv Panciu

În urmă cu aproape un an, Camera de Conturi Vrancea a încheiat controale de audit la câteva entități publice, printre care și CUP SA Focșani și Duspi Serv, ambele în directa subordine a consilierilor locali din Focșani și, respectiv, Panciu. Din sinteza raportului întocmit, ar rezulta că la CUP nu au fost descoperite mari abateri, cel puțin nu cuantificabile în bani. Pe anul 2017, perioada controlată, CUP a avut venituri totale 40.659 mii lei, conform prevederilor, iar încasări/plăți în sumă de 39.163 lei. Cea mai mare sumă a fost alocată cheltuielilor cu personalul: 23.790 mii lei (prevederi). Potrivit Curții de Conturi, CUP a cam scăldat-o când a venit vorba de indicatorii de preformanță, inclusiv în ceea ce privește proiectul „Vranceaqua”.

„Urmare analizei privind modul de respectare de către operatorul regional a prevederilor din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, s-a constatat faptul că la indicatorii de performanţă, în număr de 44 menționați în reglementări, din analiza efectuată la nivelul operatorului reiese că au fost stabiliți și aprobați doar un număr de 15 (pentru care s-au prevăzut niveluri țintă de atins), cu toate că aceștia sunt prevăzuți în actul normativ ca fiind minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Nu au fost stabilite pentru o parte din indicatori niveluri țintă (o valoare numerică a indicatorului de performanță, raportată la perioada de timp pentru care a fost aprobat indicatorul, care îndeplinește un obiectiv de performanță) și nici nu s-au întocmit rapoarte privind monitorizarea nivelului indicatorilor de performanță ai serviciului, realizați de către operator.

Se exemplifică în acest sens, indicatorul „pierderea de apă în rețea” care este unul dintre indicatorii de performanță garantați pentru sistemul de alimentare cu apă, prevăzuți în anexa la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”, dar pentru care nu s-au stabilit niveluri minime/maxime sau ținte care să fie urmărite la nivelul operatorului și în funcție de care să poată fi evaluată performanța acestuia.

Operatorul SC CUP SA nu a respectat o serie de obligații care decurg din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv nu a transmis Autorității delegante raportul tehnic, raportul de performanță și planul financiar pe 5 ani.

Evaluarea sistemului: Nu s-a făcut dovada existenței unor proceduri specifice menționate în Regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă și canalizare), dintre care se enumeră:

- cu referire la urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuire a apei potabile și de canalizare, prin compartimente specializate.

- deși activitățile desfășurate sunt informatizate (prin aplicația GIS), operatorul nu a făcut dovada monitorizării activității de distribuire a apei, în vederea reducerilor privind pierderile de apă respectiv și prin existența unor proceduri elaborate în acest sens”.

În ceea ce privește societatea de salubrizare înființată în 2010 de autoritățile din Panciu, Curtea de Conturi a stabilit că unele abateri au produs prejudicii care trebuie reparate. Duspi Serv Panciu a avut în 2017 venituri în sumă de 2.077 mii lei și din totalul de cheltuieli de 1.662 mii lei, cea mai mare sumă - 904 mii lei - a fost alocată cheltuielilor de personal.

Abaterile cele mai grave descoperite de Curtea de Conturi se referă la facturile neachitate, pentru recuperarea cărora societatea nu ar fi întreprins nicio măsură. Negru pe alb, este vorba despre „neîntreprinderea tuturor măsurilor de executare silită prevăzute de normele legale pentru recuperarea debitelor unității”, dar și faptul că Duspi Serv „nu are o evidenţa clară şi corectă a tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare cu sau fără contract”. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 482 mii lei.

Adauga comentariu